Dokumenty do kredytu hipotecznego

dokumentyZanim udasz się do banku, musisz przygotować i skompletować zestaw dokumentów, które będą Ci potrzebne podczas rozmowy z doradcą.

Jeśli składasz wniosek o kredyt przez internet, możesz dokumenty kompletować w wolnej chwili przed umówionym spotkaniem z doradcą.

Dokumenty do kredytu

Większość banków wymaga od chętnych na kredyt hipoteczny dokumentów, których zawartość zależna jest od rodzaju nieruchomości jaką chcemy kupić albo wybudować. Zawsze skompletowanie dokumentów kredytowych to bardzo męczący proces.

Dokumenty zależne od typu zatrudnienia i sposobu uzyskiwania dochodów

Każdy z banków będzie wymagał od nas dokumentów z pracy, potwierdzających zatrudnienie (i tym samym zdolność do spłaty kredytu hipotecznego).

Niektóre z banków są bardziej liberalne w swoich wymaganiach od innych, ale dobrze jest przygotować wszystkie z tych dokumentów (zależnie od zatrudnienia).

Umowa o pracę na czas nieokreślony/określony/kontrakt menadżerski

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wg wzoru Banku (zaświadczenia należy podpisać)- ważne 30 dni

2. Pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie, potwierdzający wszystkie przelewy wynagrodzenia widniejące na zaświadczeniu o zatrudnieniu (z ostatnich 3 lub 6 miesięcy)

3. Pełne wyciągi z wszystkich pozostałych niż powyższe osobistych rachunków bankowych za 3 miesiące (tylko w niektórych bankach).

4. PIT-11 (deklaracja podatkowa wystawiona przez pracodawcę za ubiegły rok z pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej)

5. PIT 37 za poprzedni rok/ dwa poprzednie lata.

6. Świadectwa pracy (jeśli musimy potwierdzić nasz staż pracy)

7. Oświadczenie od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę, jeśli mamy umowę na czas określony.

Działalność gospodarcza

Tutaj dokumentów do kredytu jest sporo:

1. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne- ważne 1 miesiąc

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych- ważne 1 miesiąc

3. Zaświadczenie o nadaniu REGON-u

4. Zaświadczenie o nadaniu NIP-u

5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miasta- ważne 3 miesiące

6. Zaświadczenie o nadaniu VAT-5 (jeśli dotyczy)

7. Umowa spółki (jeśli dotyczy)

8. Zezwolenie na prowadzenie działalności, w przypadku działalności koncesjonowanej

9. PIT 36 lub PIT 36L za poprzedni rok lub dwa lata obrachunkowe (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)

10. PIT/B (załącznik PITu 36)

11. Wyciąg z rachunku firmowego

Działalność gospodarcza (Księga Przychodów i Rozchodów)

1. Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący rok obrachunkowy oraz za poprzedni rok obrachunkowy (z pieczęcią uprawnionego biura rachunkowego na każdej stronie)

2. Informacja o odpisach amortyzacyjnych (jeśli dotyczy)

Działalność gospodarcza rozliczana w formie ryczałtu ewidencjonowanego

1. Oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie ostatnich 6 miesięcy (druk banku)

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata lub kopie deklaracji podatkowych za 2 lata (PIT ? 28) potwierdzone przez Urząd Skarbowy

Działalność gospodarcza (pełna księgowość)

1. Deklaracja podatkowa CIT lub deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok obrachunkowy.

2. Bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy / za dwa ubiegłe lata obrachunkowe

3. Bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał

Działalność gospodarcza rozliczana w formie karty podatkowej

1. Oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie 6 miesięcy (na druku banku)

2. Kopia decyzji Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej (stałego podatku) na dany rok

Działalność rolnicza

1. Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS oraz ze zobowiązaniami podatkowymi w Urzędzie Gminy- ważne 1 miesiąc

2. Dowody wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS oraz zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy

Umowa o dzieło/umowa zlecenia/umowa świadczenia usług

1. Umowy potwierdzające wykonanie zlecenia lub dzieła wraz z rachunkami

2. Pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu umów

3. PIT-11 za poprzedni rok / dwa poprzednie lata (deklaracja podatkowa wystawiona przez pracodawcę z pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej)

4. PIT 37 za poprzedni rok / dwa poprzednie lata (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)

Kontrakty – menadżerski, sportowy

1. Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (formularz bankowy) – [ważność 30 dni]

2. Umowa / kontrakt (np.kontrakt menadżerski/sportowy, umowa o zarządzanie)

Kontrakt marynarza

1. Książeczka żeglarska potwierdzająca zamustrowania i wymustrowania w ostatnich 24 miesiącach

2. Umowy o pracę lub kontrakty z ostatnich dwóch lat

Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej

1. Umowa spółki z aneksami i załącznikami

2. Uchwała zgromadzenia wspólników / akcjonariuszy

3. Deklaracja podatkowa za ostatni rok podatkowy

4. Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (formularz bankowy) potwierdzająca wysokość osiąganego dochodu w roku bieżącym- ważne 1 miesiąc

Dywidendy

1. Uchwała zgromadzenia wspólników / akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków

2. Zaświadczenie potwierdzające wysokość wypłaconej dywidendy lub wyciąg z konta potwierdzający wpływ wypłaconej dywidendy

Emerytura/zasiłek przedemerytalny/renta na czas nieokreślony z tyt. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy/renta rodzinna/renta strukturalna

1. Decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji świadczenia

2. Ostatni odcinek emerytury lub renty lub inny dokument potwierdzający wypłatę świadczenia ( np. wyciąg z konta)

Wynajem/dzierżawa nieruchomości (bez działalności gospodarczej)

1. Aktualne umowy najmu lub dzierżawy

2. Dokument stwierdzający prawo do nieruchomości

3. Wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływają płatności

4. Deklaracja podatkowa potwierdzona przez Urząd Skarbowy (PIT-36 lub PIT- 28) za rok ubiegły lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku ubiegłym.

5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prawidłowe regulowanie podatku- ważne 2 miesiące

Druga cześć dokumentów potrzebnych do kredytu hipotecznego to dokumenty związane ściśle z kredytowaną nieruchomością i tak:

  • dokumenty do kredytu na zakup domu /mieszkania od dewelopera (rynek pierwotny)
  • dokumenty do kredytu na zakup mieszkania / domu z rynku wtórnego
  • dokumenty do kredytu hipotecznego na budowę domu
  • dokumenty do kredytu na zakup działki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *